Job no longer available

Nusfjord Arctic Resort

F&B Manager

About the position

Vi søker nå etter en erfaren Food & Beverage Manager.

For English, scroll down

En som kan ta ledelsen og sikre standarden for våre serveringssteder i årene som kommer. Vi ser etter deg med omfattende faglig kompetanse innen mat og drikke, utmerket kommunikasjonsevne, og en nær tilknytning til operasjonell drift. Hvis du i tillegg har solid forretningsforståelse, er du den ideelle kandidaten for oss. Den nye Food & Beverage Manageren vil være en dyktig leder, inspirator og entreprenør som skal lede alle aspekter av driften ved våre ulike etablissementer i Nusfjord. Dette inkluderer Karoline Restaurant, Landhandelen, Oriana kro, Spa, Galleri og andre relevante steder der mat og servering utgjør en viktig del av gjesteopplevelsen. Vi tilbyr boende på resorten til en lav månedleie.

Nøkkeloppgaver:

 • Overvåke og koordinere driften ved Karoline Restaurant, Landhandelen, Oriana, Spa, Galleri og andre områder der mat og servering er en del av gjesteopplevelsen.
 • Sikre at alle ansatte følger bedriftens retningslinjer og prosedyrer.
 • Ivareta matproduksjon og bevare destinasjonens historie knyttet til matproduksjon.
 • Utvikle sterke relasjoner med lokale leverandører for å sikre høykvalitetsprodukter og tjenester.
 • Overvåke lagerbeholdninger i samarbeid med avdelingsledere.
 • Utarbeide og administrere budsjetter for avdelingene.
 • Sikre at alle matvarer holder høyeste kvalitet, og at gjesteopplevelsen alltid er enestående.
 • Samarbeide tett med teamet for å utvikle menyer som gjenspeiler restaurantens unike stil og inkluderer lokale, sesongbaserte ingredienser.
 • Overvåke og håndtere tilbakemeldinger fra gjester for kontinuerlig forbedring av restaurantenes ytelse og omdømme.
 • Sikre at alle helse- og sikkerhetsforskrifter, IK-mat, og lokale lover og forskrifter følges.
 • Holde seg oppdatert med bransjetrender og beste praksis for å forbedre restaurantenes tilbud.
 • Samarbeide med lederteamet om å utvikle og implementere nye initiativer som forbedrer gjesteopplevelsen.
 • Ansvarlig for ansettelse av kvalifisert personale og formning av et team som støtter utviklingen av mat- og gjesteopplevelsen.

Ansvarsområder:

 • Overordnet ansvar for F&B på destinasjonen.
 • Utvikle og implementere en F&B-strategi for å forbedre den generelle gjesteopplevelsen.
 • Ansvarlig for rekruttering, opplæring og veiledning av avdelingsledere, kokker, servitører og annet relevant personell.
 • Planlegge og koordinere menyer og spesielle arrangementer på destinasjonen.
 • Overvåke budsjettet og sikre kostnadseffektiv drift av mat- og drikkevirksomheten.
 • Samarbeide med andre avdelinger på destinasjonen for å forbedre gjesteopplevelsen.

Kvalifikasjoner:

 • Stort engasjement for lokalmat og gode leverandører av drikke.
 • Sterke lederegenskaper og evne til å motivere og utvikle team.
 • Erfaring med utvikling og implementering av strategier.
 • Gode kommunikasjonsevner og evne til å samarbeide med andre avdelinger på destinasjonen.
 • Solid økonomisk forståelse og erfaring med budsjettovervåking og styring.

Stillingen er omfattende, men fleksibel, med egne ledere i avdelingene som er en del av ditt team. Du vil styre dagene dine basert på aktivitetsnivået hos oss og i dine avdelinger. Stillingen er en del av ledergruppen og rapporterer til daglig leder.

English:

We are looking an experienced Food & Beverage Manager.

We are currently looking for an experienced Food & Beverage Manager who can take the lead and ensure the standard for our dining establishments in the years to come. We are looking for someone with extensive professional expertise in food and beverages, excellent communication skills, and a close connection to operational management. If you also have a solid business understanding, you are the ideal candidate for us. The new Food & Beverage Manager will be a skilled leader, inspirer, and entrepreneur responsible for overseeing all aspects of operations at our various establishments in Nusfjord. This includes Karoline Restaurant, Landhandelen, Oriana Inn, Spa, Gallery, and other relevant places where food and service are integral to the guest experience. We provide accommodation on-site at a low monthly rate.

Key tasks:

 • Monitor and coordinate operations at Karoline Restaurant, Landhandelen, Oriana Inn, Spa, Gallery, and other areas where food and service are part of the guest experience.
 • Ensure that all staff adhere to company guidelines and procedures.
 • Preserve food production and maintain the destination's history related to food production.
 • Develop strong relationships with local suppliers to ensure high-quality products and services.
 • Monitor inventory in collaboration with department managers.
 • Develop and manage budgets for the departments.
 • Ensure that all food maintains the highest quality, and the guest experience is always outstanding.
 • Collaborate closely with the team to develop menus that reflect the restaurant's unique style and include local, seasonal ingredients.
 • Monitor and handle guest feedback for continuous improvement of the restaurants' performance and reputation.
 • Ensure compliance with all health and safety regulations, HACCP, and local laws and regulations.
 • Stay updated on industry trends and best practices to enhance the offerings of the restaurants.
 • Collaborate with the leadership team to develop and implement new initiatives that improve the guest experience.
 • Responsible for hiring qualified staff and shaping a team that supports the development of the food and guest experience.

Responsibilities:

 • Overall responsibility for F&B at the destination.
 • Develop and implement an F&B strategy to enhance the overall guest experience.
 • Responsible for recruiting, training, and guiding department managers, chefs, waitstaff, and other relevant personnel.
 • Plan and coordinate menus and special events at the destination.
 • Monitor the budget and ensure cost-effective operation of the food and beverage business.
 • Collaborate with other departments at the destination to enhance the guest experience.

Qualifications:

 • Strong commitment to local food and quality beverage suppliers.
 • Strong leadership skills and the ability to motivate and develop a team.
 • Experience in developing and implementing strategies.
 • Good communication skills and the ability to collaborate with other departments at the destination.
 • Solid financial understanding and experience with budget monitoring and management.

The position is comprehensive but flexible, with individual managers in the departments being part of your team. You will manage your days based on the activity level in our establishments. The position is part of the leadership group and reports to the General Manager.

About the company

Nusfjord Arctic Resort er en unik destinasjon som ligger i det fortryllende og fredelige fiskeværet Nusfjord i Lofoten. Resorten er åpen hele året – slik at du kan oppleve den beroligende midnattssolen om sommeren og det spektakulære nordlyset om vinteren.

Mens du passerer de majestetiske fjellovergangene i Flakstad og puster inn den salte vinden fra havet, kan du forberede deg på å nyte en helt autentisk opplevelse av Lofotøyene. Våkn opp i en ekte rorbu. Gå langs den historiske bryggen og få et innblikk i hverdagen til fiskeren for 100 år siden

Location

Nusfjord Arctic Resort
Nusfjordveien 110, 8380 Ramberg Norway